గమనిక

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలో ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీకి ఏవిధమైన అనుమతులు ప్రభుత్వంవారు జారీచేసియుండలేదు.  అందుకు విరుద్ధంగా ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీ కొరకు ఏ ఎయిడెడ్ పాఠశాలవారు ప్రకటనలు జారీ చేసినను, అట్టి వాటికి విద్యాశాఖకు/ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదని తెలియచేయడమైనది. 

సంకల్పం

 ————————————————————————————————————————–

Category-IV Area Schools as on 13-06-2017New

Category-IV Area Schools-2015

Category -IV Area Schools-2013

Category-IV Area Schools-2012

Category-IV Area Schools-2009

Vacancies as on 01.06.2017New

PS_UPS_8 YRS PROVISIONAL VACANCYNew

Headmaster Grade-II who completed 5 YearsNew

Certificates for Transfers – 2017New

Teachers who completed 8 YearsNew

 

Male Teacher Working in Girls HSNew

 Upgraded PostsNew

Surplus Posts Shifted under Rationalization-2017New

Surplus Posts Shifted under Rationalization-2017 List-2New

 

 DCEB Calendar 2017-18New

 

ENROLLMENT AS ON 31.12.2016New

Co-Curricular Evaluation Indicators

 RMSA Grants Utilization Guidelines

 Un-recognised Schools as on 01-06-2016

 Digital Class Rooms Usage

 Seniority List of MEOs & HMs

 Donate for Digital Class Room

Skip to toolbar