గమనిక

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలో ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీకి ఏవిధమైన అనుమతులు ప్రభుత్వంవారు జారీచేసియుండలేదు.  అందుకు విరుద్ధంగా ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీ కొరకు ఏ ఎయిడెడ్ పాఠశాలవారు ప్రకటనలు జారీ చేసినను, అట్టి వాటికి విద్యాశాఖకు / ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదని తెలియచేయడమైనది. 

సంకల్పం

 ——————————————————————————————————————————————————————–

SSC March-2017 NR Check List

SSC NR Checklist Instructions

SA II time table-

 PETs  Upgradation

Declaration of HMs for Unwilling

Declaration of HMs for Willing

Co-Curricular Evaluation Indicators
 HM Account Test Application December-2016
 SA-III Blue Print & Model QP (SSC-2017)
CCE FA-1 & FA-2  Marks Entry
State Level Assessment Survey on 3Rs
 RMSA Grants Utilization Guidelines
 Digital Class Rooms_100 Schools
Un-recognised Schools as on 01-06-2016

Donate for Digital Class Room

SSC March-2017 Fee Payment Due Dates
http://facebook.com/DEOEASTGODAVARIFollow us @  http://twitter.com/DEOEGAP