గమనిక

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలో ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీకి ఏవిధమైన అనుమతులు ప్రభుత్వంవారు జారీచేసియుండలేదు.  అందుకు విరుద్ధంగా ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీ కొరకు ఏ ఎయిడెడ్ పాఠశాలవారు ప్రకటనలు జారీ చేసినను, అట్టి వాటికి విద్యాశాఖకు/ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదని తెలియచేయడమైనది. 

——————————————————————————————————————————————————————–

సంకల్పం

——————————————————————————————————————————————————————–

గమనిక

డి.యస్సీ-2008కు సంబంధించిన జాబితాలు అన్నియు విద్యాశాఖ రాష్ట్ర కార్యాలయ  సూచనల ప్రకారము మాత్రమే రూపొందించబడును.  డి.యస్సీ-2008కు సంబంధించిన జాబితాలు అన్నియు జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయ వెబ్సైట్ నందు deoeg.org నందు ప్రకటించబడినవి.  ఇందు నిమిత్తము డి.యస్సీ-2008 అభ్యర్ధులకు తెలియపరచునది ఏమనగా, సదరు అధీకృత సమాచారమును కేవలము జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయ వెబ్సైట్ deoeg.org నుండి మాత్రమే పొందగలరు.  ఇతర సామాజిక మాధ్యమములలోని అంశములను, మోసపూరితమైన ప్రకటనలను మరియు దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దని తెలియపరచడమైనది. అట్టి విషయములకు విద్యాశాఖకు/ప్రభుత్వానికి ఏవిధమైన సంబంధము లేదని తెలియచేయడమైనది.

Press Note on DSC-2008animated gif

 ——————————————————————————————————————————————————————-

DSC-2003 Teachers Lists CPSanimated gif

  ——————————————————————————————————————————————————————

Standing Instructions on Back to Basics by “RJDSE_KAKINADA”

 (1) Monitoring and Review of Tour Diaries, Visits and Inspections of the DEOs, DyEOs, DIs and MEOs animated gif

(2) Academic activities and maintaining Records in Offices of DyEOs, DIs and MEOsanimated gif

(3) Academic activities and maintaining Records in Schoolsanimated gif

(4) Modal Formats of certain Records and Registers to be maintained in Schools and Officesanimated gif

(5) Annexures of Modal Formats of Records and Registers to be maintained in Schools and Officesanimated gif

(6) Standing Instructions on Water Time.animated gif

(7) Annexure to Standing Instructions on Water Timeanimated gif

 

 

 ————————————————————————————————————————————————————————–

Proforma for Untrained Teachers Particulars 19.01.2019

Un Recognized Schools as on 13.06.2018

 


Dr.Sarvepalli Radha Krishnan
Skip to toolbar