గమనిక

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలో ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీకి ఏవిధమైన అనుమతులు ప్రభుత్వంవారు జారీచేసియుండలేదు.  అందుకు విరుద్ధంగా ఎయిడెడ్ పోస్టుల భర్తీ కొరకు ఏ ఎయిడెడ్ పాఠశాలవారు ప్రకటనలు జారీ చేసినను, అట్టి వాటికి విద్యాశాఖకు/ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధము లేదని తెలియచేయడమైనది. 

సంకల్పం

 ————————————————————————————————————————-

Standing Instructions on Back to Basics by “RJDSE_KAKINADA”

 (1) Monitoring and Review of Tour Diaries, Visits and Inspections of the DEOs, DyEOs, DIs and MEOs animated gif

(2) Academic activities and maintaining Records in Offices of DyEOs, DIs and MEOsanimated gif

(3) Academic activities and maintaining Records in Schoolsanimated gif

(4) Modal Formats of certain Records and Registers to be maintained in Schools and Officesanimated gif

(5) Annexures of Modal Formats of Records and Registers to be maintained in Schools and Officesanimated gif

(6) Standing Instructions on Water Time.animated gif

(7) Annexure to Standing Instructions on Water Timeanimated gif

 

Vacancies for DSC-2018 Counsellinganimated gif

Vacancies for DSC-2018 Counselling Agency Areaanimated gif

 

Upgraded LPs & PETs communicated to Treasuriesanimated gif

 

Proforma for Untrained Teachers Particulars 19.01.2019

Un Recognized Schools as on 13.06.2018

 


Dr.Sarvepalli Radha Krishnan
Skip to toolbar