గమనిక: జిల్లాలోని ఉపాధ్యాయుల పదోన్నతుల విషయం గౌరవ కోర్టు పరిధిలో ఉన్నందున, సీనియార్టీ జాబితాలు ప్రచురించుబడుటలేదు.

List of Schools in PET Posts Upgraded as SA-PD

List of Schools in LP Posts Upgraded as SA

Panel Numbers
1. SGT upto 1998 4. LP-Telugu 1994-2001 8. PET upto 1998
2. SGT 2000 to 2003 5. LP-Telugu 2002-2006 9. PET 2000-2006
3. SGT 2006 6. LP-Hindi 1994-2003 10.P ET 2008
  7. LP-Hindi 2006  
Skip to toolbar